您现在的位置:主页 > 杂诗 > 正文

大招(青春受谢)

来源:中华诗词网 | 作者:默认作者 | 发表时间:2021-01-25 05:22:33 | 点击:84
中国诗词论坛可以在线赏阅古诗大招(青春受谢)原文,大招(青春受谢)翻译、大招(青春受谢)朗诵,出处及赏析
大招(青春受谢)原文   【大招】 青春受谢,白日昭只。 春气奋发,万物遽只。 冥凌浃行,魂无逃只。 魂魄归来!无远遥只。 魂乎归来!无东无西,无南无北只。 东有大海,溺水浟浟只。 螭龙并流,上下悠悠只。 雾雨淫淫,白皓胶只。 魂乎无东!汤谷寂寥只。 魂乎无南!南有炎火千里,蝮蛇蜒只。 山林险隘,虎豹蜿只。 鰅鳙短狐,王虺骞只。 魂乎无南!蜮伤躬只。 魂乎无西!西方流沙,漭洋洋只。 豕首纵目,被发鬤只。 长爪踞牙,诶笑狂只。 魂乎无西!多害伤只。 魂乎无北!北有寒山,趠龙赩只。 代水不可涉,深不可测只。 天白颢颢,寒凝凝只。 魂乎无往!盈北极只。 魂魄归来!闲以静只。 自恣荆楚,安以定只。 逞志究欲,心意安只。 穷身永乐,年寿延只。 魂乎归来!乐不可言只。 五谷六仞,设菰梁只。 鼎臑盈望,和致芳只。 内鸧鸽鹄,味豺羹只。 魂乎归来!恣所尝只。 鲜蠵甘鸡,和楚酷只。 醢豚苦狗,脍苴蒪只。 吴酸蒿蒌,不沾薄只。 魂兮归来!恣所择只。 炙鸹烝凫,煔鹑陈只。 煎鰿臛雀,遽爽存只。 魂乎归来!丽以先只。 四酎并孰,不涩嗌只。 清馨冻饮,不歠役只。 吴醴白蘖,和楚沥只。 魂乎归来!不遽惕只。 代秦郑卫,鸣竽张只。 伏戏驾辩,楚劳商只。 讴和扬阿,赵萧倡只。 魂乎归来!定空桑只。 二八接舞,投诗赋只。 叩钟调磬,娱人乱只。 四上竞气,极声变只。 魂乎归来!听歌譔只。 朱唇皓齿,嫭以姱只。 比德好闲,习以都只。 丰肉微骨,调以娱只。 魂乎归来!安以舒只。 嫮目宜笑,娥眉曼只。 容则秀雅,稚朱颜只。 魂乎归来!静以安只。 姱修滂浩,丽以佳只。 曾颊倚耳,曲眉规只。 滂心绰态,姣丽施只。 小腰秀颈,若鲜卑只。 魂乎归来!思怨移只。 易中利心,以动作只。 粉白黛黑,施芳泽只。 长袂拂面,善留客只。 魂乎归来!以娱昔只。 青色直眉,美目媔只。 靥辅奇牙,宜笑嘕只。 丰肉微骨,体便娟只。 魂乎归来!恣所便只。 夏屋广大,沙堂秀只。 南房小坛,观绝霤只。 曲屋步壛,宜扰畜只。 腾驾步游,猎春囿只。 琼毂错衡,英华假只。 茝兰桂树,郁弥路只。 魂乎归来!恣志虑只。 孔雀盈园,畜鸾皇只! 鵾鸿群晨,杂鶖鸧只。 鸿鹄代游,曼鷫鹴只。 魂乎归来!凤凰翔只。 曼泽怡面,血气盛只。 永宜厥身,保寿命只。 室家盈廷,爵禄盛只。 魂乎归来!居室定只。 接径千里,出若云只。 三圭重侯,听类神只。 察笃夭隐,孤寡存只。 魂兮归来!正始昆只。 田邑千畛,人阜昌只。 美冒众流,德泽章只。 先威后文,善美明只。 魂乎归来!赏罚当只。 名声若日,照四海只。 德誉配天,万民理只。 北至幽陵,南交阯只。 西薄羊肠,东穷海只。 魂乎归来!尚贤士只。 发政献行,禁苛暴只。 举杰压陛,诛讥罢只。 直赢在位,近禹麾只。 豪杰执政,流泽施只。 魂乎归来!国家为只。 雄雄赫赫,天德明只。 三公穆穆,登降堂只。 诸侯毕极,立九卿只。 昭质既设,大侯张只。 执弓挟矢,揖辞让只。 魂乎来归!尚三王只。   大招(青春受谢)拼音解读   【dà zhāo 】 qīng chūn shòu xiè ,bái rì zhāo zhī 。 chūn qì fèn fā ,wàn wù jù zhī 。 míng líng jiā háng ,hún wú táo zhī 。 hún pò guī lái !wú yuǎn yáo zhī 。 hún hū guī lái !wú dōng wú xī ,wú nán wú běi zhī 。 dōng yǒu dà hǎi ,nì shuǐ yóu yóu zhī 。 chī lóng bìng liú ,shàng xià yōu yōu zhī 。 wù yǔ yín yín ,bái hào jiāo zhī 。 hún hū wú dōng !tāng gǔ jì liáo zhī 。 hún hū wú nán !nán yǒu yán huǒ qiān lǐ ,fù shé yán zhī 。 shān lín xiǎn ài ,hǔ bào wān zhī 。 yú yōng duǎn hú ,wáng huī qiān zhī 。 hún hū wú nán !yù shāng gōng zhī 。 hún hū wú xī !xī fāng liú shā ,mǎng yáng yáng zhī 。 shǐ shǒu zòng mù ,bèi fā níng zhī 。 zhǎng zhǎo jù yá ,ēi xiào kuáng zhī 。 hún hū wú xī !duō hài shāng zhī 。 hún hū wú běi !běi yǒu hán shān ,chào lóng xì zhī 。 dài shuǐ bú kě shè ,shēn bú kě cè zhī 。 tiān bái hào hào ,hán níng níng zhī 。 hún hū wú wǎng !yíng běi jí zhī 。 hún pò guī lái !xián yǐ jìng zhī 。 zì zì jīng chǔ ,ān yǐ dìng zhī 。 chěng zhì jiū yù ,xīn yì ān zhī 。 qióng shēn yǒng lè ,nián shòu yán zhī 。 hún hū guī lái !lè bú kě yán zhī 。 wǔ gǔ liù rèn ,shè gū liáng zhī 。 dǐng nào yíng wàng ,hé zhì fāng zhī 。 nèi qiāng gē hú ,wèi chái gēng zhī 。 hún hū guī lái !zì suǒ cháng zhī 。 xiān xī gān jī ,hé chǔ kù zhī 。 hǎi tún kǔ gǒu ,kuài jū pò zhī 。 wú suān hāo lóu ,bú zhān báo zhī 。 hún xī guī lái !zì suǒ zé zhī 。 zhì guā zhēng fú ,qián chún chén zhī 。 jiān jì huò què ,jù shuǎng cún zhī 。 hún hū guī lái !lì yǐ xiān zhī 。 sì zhòu bìng shú ,bú sè ài zhī 。 qīng xīn dòng yǐn ,bú chuò yì zhī 。 wú lǐ bái niè ,hé chǔ lì zhī 。 hún hū guī lái !bú jù tì zhī 。 dài qín zhèng wèi ,míng yú zhāng zhī 。 fú xì jià biàn ,chǔ láo shāng zhī 。 ōu hé yáng ā ,zhào xiāo chàng zhī 。 hún hū guī lái !dìng kōng sāng zhī 。 èr bā jiē wǔ ,tóu shī fù zhī 。 kòu zhōng diào qìng ,yú rén luàn zhī 。 sì shàng jìng qì ,jí shēng biàn zhī 。 hún hū guī lái !tīng gē quán zhī 。 zhū chún hào chǐ ,hù yǐ kuā zhī 。 bǐ dé hǎo xián ,xí yǐ dōu zhī 。 fēng ròu wēi gǔ ,diào yǐ yú zhī 。 hún hū guī lái !ān yǐ shū zhī 。 hù mù yí xiào ,é méi màn zhī 。 róng zé xiù yǎ ,zhì zhū yán zhī 。 hún hū guī lái !jìng yǐ ān zhī 。 kuā xiū pāng hào ,lì yǐ jiā zhī 。 céng jiá yǐ ěr ,qǔ méi guī zhī 。 pāng xīn chāo tài ,jiāo lì shī zhī 。 xiǎo yāo xiù jǐng ,ruò xiān bēi zhī 。 hún hū guī lái !sī yuàn yí zhī 。 yì zhōng lì xīn ,yǐ dòng zuò zhī 。 fěn bái dài hēi ,shī fāng zé zhī 。 zhǎng mèi fú miàn ,shàn liú kè zhī 。 hún hū guī lái !yǐ yú xī zhī 。 qīng sè zhí méi ,měi mù mián zhī 。 yè fǔ qí yá ,yí xiào xiān zhī 。 fēng ròu wēi gǔ ,tǐ biàn juān zhī 。 hún hū guī lái !zì suǒ biàn zhī 。 xià wū guǎng dà ,shā táng xiù zhī 。 nán fáng xiǎo tán ,guān jué liù zhī 。 qǔ wū bù yán ,yí rǎo chù zhī 。 téng jià bù yóu ,liè chūn yòu zhī 。 qióng gū cuò héng ,yīng huá jiǎ zhī 。 zhǐ lán guì shù ,yù mí lù zhī 。 hún hū guī lái !zì zhì lǜ zhī 。 kǒng què yíng yuán ,chù luán huáng zhī ! kūn hóng qún chén ,zá qiū qiāng zhī 。 hóng hú dài yóu ,màn sù shuāng zhī 。 hún hū guī lái !fèng huáng xiáng zhī 。 màn zé yí miàn ,xuè qì shèng zhī 。 yǒng yí jué shēn ,bǎo shòu mìng zhī 。 shì jiā yíng tíng ,jué lù shèng zhī 。 hún hū guī lái !jū shì dìng zhī 。 jiē jìng qiān lǐ ,chū ruò yún zhī 。 sān guī zhòng hóu ,tīng lèi shén zhī 。 chá dǔ yāo yǐn ,gū guǎ cún zhī 。 hún xī guī lái !zhèng shǐ kūn zhī 。 tián yì qiān zhěn ,rén fù chāng zhī 。 měi mào zhòng liú ,dé zé zhāng zhī 。 xiān wēi hòu wén ,shàn měi míng zhī 。 hún hū guī lái !shǎng fá dāng zhī 。 míng shēng ruò rì ,zhào sì hǎi zhī 。 dé yù pèi tiān ,wàn mín lǐ zhī 。 běi zhì yōu líng ,nán jiāo zhǐ zhī 。 xī báo yáng cháng ,dōng qióng hǎi zhī 。 hún hū guī lái !shàng xián shì zhī 。 fā zhèng xiàn háng ,jìn kē bào zhī 。 jǔ jié yā bì ,zhū jī bà zhī 。 zhí yíng zài wèi ,jìn yǔ huī zhī 。 háo jié zhí zhèng ,liú zé shī zhī 。 hún hū guī lái !guó jiā wéi zhī 。 xióng xióng hè hè ,tiān dé míng zhī 。 sān gōng mù mù ,dēng jiàng táng zhī 。 zhū hóu bì jí ,lì jiǔ qīng zhī 。 zhāo zhì jì shè ,dà hóu zhāng zhī 。 zhí gōng jiā shǐ ,yī cí ràng zhī 。 hún hū lái guī !shàng sān wáng zhī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍
相关文章
热门标签
友情链接
Copyright © 2002-2017 nqxcb.cn. 中华诗词网 版权所有
唐诗宋词古诗赏析-中华诗词网苏ICP备19029304号 | 网站地图 | TXT | 法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在7个工作日内处理。管理员邮箱:l39404356youjia@163.com