您现在的位置:主页 > 杂诗 > 正文

哀时命(哀时命之不及古人兮)

来源:中华诗词网 | 作者:默认作者 | 发表时间:2021-01-25 06:02:52 | 点击:65
中国诗词论坛可以在线赏阅古诗哀时命(哀时命之不及古人兮)原文,哀时命(哀时命之不及古人兮)翻译、哀时命(
哀时命(哀时命之不及古人兮)原文   【哀时命】 哀时命之不及古人兮,夫何予生之不遘时! 往者不可扳援兮,徠者不可与期。 志憾恨而不逞兮,杼中情而属诗。 夜炯炯而不寐兮,怀隐忧而历兹。 心郁郁而无告兮,众孰可与深谋! 欿愁悴而委惰兮,老冉冉而逮之。 居处愁以隐约兮,志沉抑而不扬。 道壅塞而不通兮,江河广而无梁。 原至昆仑之悬圃兮,采锺山之玉英。 揽瑶木之橝枝兮,望阆风之板桐。 弱水汨其为难兮,路中断而不通。 势不能凌波以径度兮,又无羽翼而高翔。 然隐悯而不达兮,独徙倚而彷徉。 怅惝罔以永思兮,心纡轸宗而增伤。 倚踌躇以淹留兮,日饥馑而绝粮。 廓抱景而独倚兮,超永思乎故乡。 廓落寂而无友兮,谁可与玩此遗芳? 白日宛宛其将入兮,哀余寿之弗将。 车既弊而马罢兮,蹇邅徊而不能行。 身既不容於浊世兮,不知进退之宜当。 冠崔嵬而切云兮,剑淋离而从横。 衣摄叶以储与兮,左袪挂於榑桑; 右衽拂於不周兮,六合不足以肆行。 上同凿枘於伏戏兮,下合矩矱於虞唐。 原尊节而式高兮,志犹卑夫禹汤。 虽知困其不改操兮,终不以邪枉害方。 世并举而好朋兮,壹斗斛而相量。 众比周以肩迫兮,贤者远而隐藏。 为凤皇作鹑笼兮,虽翕翅其不容。 灵皇其不寤知兮,焉陈词而效忠。 俗嫉妒而蔽贤兮,孰知余之从容? 原舒志而抽冯兮,庸讵知其吉凶? 璋珪杂於甑窐兮,陇廉与孟娵同宫。 举世以为恆俗兮,固将愁苦而终穷。 幽独转而不寐兮,惟烦懑而盈匈。 魂眇眇而驰骋兮,心烦冤之忡忡。 志欿憾而不憺兮,路幽昧而甚难。 塊独守此曲隅兮,然欿切而永叹。 愁修夜而宛转兮,气涫沸沛其若波。 握剞劂而不用兮,操规矩而无所施。 骋骐骥於中庭兮,焉能极夫远道? 置援狖於櫺槛兮,夫何以责其捷巧? 驷跛虌而上山兮,吾固知其不能升。 释管晏而任臧获兮,何权衡之能称? 箟簬杂於黀蒸兮,机蓬矢以射革。 负檐荷以丈尺兮,欲伸要而不可得。 外迫胁於机臂兮,上牵联於矰隿。 肩倾侧而不容兮,固□腹而不得息。 务光自投於深渊兮,不获世之尘垢。 孰魁摧之可久兮,原退身而穷处。 凿山楹而为室兮,下被衣於水渚。 雾露濛濛其晨降兮,云依斐而承宇。 虹霓纷其朝霞兮,夕淫淫而淋雨。 怊茫茫而无归兮,怅远望此旷野。 下垂钓於溪谷兮,上要求於仙者。 与赤松而结友兮,比王侨而为耦。 使枭杨先导兮,白虎为之前後。 浮云雾而入冥兮,骑白鹿而容与。 魂聇聇以寄独兮,汨徂往而不归。 处卓卓而日远兮,志浩荡而伤怀。 鸾凤翔於苍云兮,故矰缴而不能加。 蛟龙潜於旋渊兮,身不挂於罔罗。 知贪饵而近死兮,不如下游乎清波。 宁幽隐以远祸兮,孰侵辱之可为。 子胥死而成义兮,屈原沉於汨罗。 虽体解其不变兮,岂忠信之可化。 志怦怦而内直兮,履绳墨而不颇。 执权衡而无私兮,称轻重而不差。 摡尘垢之枉攘兮,除秽累而反真。 形体白而质素兮,中皎洁而淑清。 时厌饫而不用兮,且隐伏而远身。 聊竄端而匿迹兮,嗼寂默而无声。 独便悁而烦毒兮,焉发愤而筊抒。 时暧暧其将罢兮,遂闷叹而无名。 伯夷死於首阳兮,卒夭隐而不荣。 太公不遇文王兮,身至死而不得逞。 怀瑶象而佩琼兮,原陈列而无正。 生天坠之若过兮,忽烂漫而无成。 邪气袭余之形体兮,疾憯怛而萌生。 原壹见阳春之白日兮,恐不终乎永年。   哀时命(哀时命之不及古人兮)拼音解读   【āi shí mìng 】 āi shí mìng zhī bú jí gǔ rén xī ,fū hé yǔ shēng zhī bú gòu shí ! wǎng zhě bú kě bān yuán xī ,lái zhě bú kě yǔ qī 。 zhì hàn hèn ér bú chěng xī ,zhù zhōng qíng ér shǔ shī 。 yè jiǒng jiǒng ér bú mèi xī ,huái yǐn yōu ér lì zī 。 xīn yù yù ér wú gào xī ,zhòng shú kě yǔ shēn móu ! kǎn chóu cuì ér wěi duò xī ,lǎo rǎn rǎn ér dǎi zhī 。 jū chù chóu yǐ yǐn yuē xī ,zhì chén yì ér bú yáng 。 dào yōng sāi ér bú tōng xī ,jiāng hé guǎng ér wú liáng 。 yuán zhì kūn lún zhī xuán pǔ xī ,cǎi zhōng shān zhī yù yīng 。 lǎn yáo mù zhī diàn zhī xī ,wàng láng fēng zhī bǎn tóng 。 ruò shuǐ mì qí wéi nán xī ,lù zhōng duàn ér bú tōng 。 shì bú néng líng bō yǐ jìng dù xī ,yòu wú yǔ yì ér gāo xiáng 。 rán yǐn mǐn ér bú dá xī ,dú xǐ yǐ ér páng yáng 。 chàng chǎng wǎng yǐ yǒng sī xī ,xīn yū zhěn zōng ér zēng shāng 。 yǐ chóu chú yǐ yān liú xī ,rì jī jǐn ér jué liáng 。 kuò bào jǐng ér dú yǐ xī ,chāo yǒng sī hū gù xiāng 。 kuò luò jì ér wú yǒu xī ,shuí kě yǔ wán cǐ yí fāng ? bái rì wǎn wǎn qí jiāng rù xī ,āi yú shòu zhī fú jiāng 。 chē jì bì ér mǎ bà xī ,jiǎn zhān huái ér bú néng háng 。 shēn jì bú róng yú zhuó shì xī ,bú zhī jìn tuì zhī yí dāng 。 guàn cuī wéi ér qiē yún xī ,jiàn lín lí ér cóng héng 。 yī shè yè yǐ chǔ yǔ xī ,zuǒ qū guà yú fú sāng ; yòu rèn fú yú bú zhōu xī ,liù hé bú zú yǐ sì háng 。 shàng tóng záo ruì yú fú xì xī ,xià hé jǔ yuē yú yú táng 。 yuán zūn jiē ér shì gāo xī ,zhì yóu bēi fū yǔ tāng 。 suī zhī kùn qí bú gǎi cāo xī ,zhōng bú yǐ xié wǎng hài fāng 。 shì bìng jǔ ér hǎo péng xī ,yī dòu hú ér xiàng liàng 。 zhòng bǐ zhōu yǐ jiān pò xī ,xián zhě yuǎn ér yǐn cáng 。 wéi fèng huáng zuò chún lóng xī ,suī xī chì qí bú róng 。 líng huáng qí bú wù zhī xī ,yān chén cí ér xiào zhōng 。 sú jí dù ér bì xián xī ,shú zhī yú zhī cóng róng ? yuán shū zhì ér chōu féng xī ,yōng jù zhī qí jí xiōng ? zhāng guī zá yú zèng wā xī ,lǒng lián yǔ mèng jū tóng gōng 。 jǔ shì yǐ wéi héng sú xī ,gù jiāng chóu kǔ ér zhōng qióng 。 yōu dú zhuǎn ér bú mèi xī ,wéi fán mèn ér yíng xiōng 。 hún miǎo miǎo ér chí chěng xī ,xīn fán yuān zhī chōng chōng 。 zhì kǎn hàn ér bú dàn xī ,lù yōu mèi ér shèn nán 。 kuài dú shǒu cǐ qǔ yú xī ,rán kǎn qiē ér yǒng tàn 。 chóu xiū yè ér wǎn zhuǎn xī ,qì guàn fèi pèi qí ruò bō 。 wò jī jué ér bú yòng xī ,cāo guī jǔ ér wú suǒ shī 。 chěng qí jì yú zhōng tíng xī ,yān néng jí fū yuǎn dào ? zhì yuán yòu yú líng kǎn xī ,fū hé yǐ zé qí jié qiǎo ? sì bǒ biē ér shàng shān xī ,wú gù zhī qí bú néng shēng 。 shì guǎn yàn ér rèn zāng huò xī ,hé quán héng zhī néng chēng ? jun4 lù zá yú zōu zhēng xī ,jī péng shǐ yǐ shè gé 。 fù yán hé yǐ zhàng chǐ xī ,yù shēn yào ér bú kě dé 。 wài pò xié yú jī bì xī ,shàng qiān lián yú zēng yì 。 jiān qīng cè ér bú róng xī ,gù □fù ér bú dé xī 。 wù guāng zì tóu yú shēn yuān xī ,bú huò shì zhī chén gòu 。 shú kuí cuī zhī kě jiǔ xī ,yuán tuì shēn ér qióng chù 。 záo shān yíng ér wéi shì xī ,xià bèi yī yú shuǐ zhǔ 。 wù lù méng méng qí chén jiàng xī ,yún yī fěi ér chéng yǔ 。 hóng ní fēn qí cháo xiá xī ,xī yín yín ér lín yǔ 。 chāo máng máng ér wú guī xī ,chàng yuǎn wàng cǐ kuàng yě 。 xià chuí diào yú xī gǔ xī ,shàng yào qiú yú xiān zhě 。 yǔ chì sōng ér jié yǒu xī ,bǐ wáng qiáo ér wéi ǒu 。 shǐ xiāo yáng xiān dǎo xī ,bái hǔ wéi zhī qián hòu 。 fú yún wù ér rù míng xī ,qí bái lù ér róng yǔ 。 hún zhēng zhēng yǐ jì dú xī ,mì cú wǎng ér bú guī 。 chù zhuó zhuó ér rì yuǎn xī ,zhì hào dàng ér shāng huái 。 luán fèng xiáng yú cāng yún xī ,gù zēng jiǎo ér bú néng jiā 。 jiāo lóng qián yú xuán yuān xī ,shēn bú guà yú wǎng luó 。 zhī tān ěr ér jìn sǐ xī ,bú rú xià yóu hū qīng bō 。 níng yōu yǐn yǐ yuǎn huò xī ,shú qīn rǔ zhī kě wéi 。 zǐ xū sǐ ér chéng yì xī ,qū yuán chén yú mì luó 。 suī tǐ jiě qí bú biàn xī ,qǐ zhōng xìn zhī kě huà 。 zhì pēng pēng ér nèi zhí xī ,lǚ shéng mò ér bú pō 。 zhí quán héng ér wú sī xī ,chēng qīng zhòng ér bú chà 。 gài chén gòu zhī wǎng rǎng xī ,chú huì lèi ér fǎn zhēn 。 xíng tǐ bái ér zhì sù xī ,zhōng jiǎo jié ér shū qīng 。 shí yàn yù ér bú yòng xī ,qiě yǐn fú ér yuǎn shēn 。 liáo cuàn duān ér nì jì xī ,mò jì mò ér wú shēng 。 dú biàn yuān ér fán dú xī ,yān fā fèn ér jiǎo shū 。 shí ài ài qí jiāng bà xī ,suí mèn tàn ér wú míng 。 bó yí sǐ yú shǒu yáng xī ,zú yāo yǐn ér bú róng 。 tài gōng bú yù wén wáng xī ,shēn zhì sǐ ér bú dé chěng 。 huái yáo xiàng ér pèi qióng xī ,yuán chén liè ér wú zhèng 。 shēng tiān zhuì zhī ruò guò xī ,hū làn màn ér wú chéng 。 xié qì xí yú zhī xíng tǐ xī ,jí cǎn dá ér méng shēng 。 yuán yī jiàn yáng chūn zhī bái rì xī ,kǒng bú zhōng hū yǒng nián 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  相关翻译 相关赏析 作者介绍
相关文章
热门标签
友情链接
Copyright © 2002-2017 nqxcb.cn. 中华诗词网 版权所有
唐诗宋词古诗赏析-中华诗词网苏ICP备19029304号 | 网站地图 | TXT | 法律声明:如有侵权,请告知网站管理员我们会在7个工作日内处理。管理员邮箱:l39404356youjia@163.com